ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ 30

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • CPK
 • Κ, Νa
 • Γενική ούρων

*Για  τους άνδρες > 45 ετών επιπλεον PSA με 10