ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35€

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Σίδηρος ορού
 • Φερριτίνη
 • Χοληστερόλη Ολική
 • Χοληστερόλη LDL
 • Χοληστερόλη HDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Κ, Na
 • Τρανσαμινάσες  (SGOT – SGPT)
 • γ – GT